Subscribe to e-news

Social networks

Shortcuts

This project is funded by the European Commission. The content is the responsibility of the author and in no way represents the views of the European Commission.

O projekte

Technické a kultúrne dedičstvo strednej Európy

Dedičstvo v strednej Európe vzišlo z intenzívnej a neustále sa preplietajúcej sa histórie, ktorá od Rímskej ríše svedčí o obohatení a súhre kultúrneho, technického a intelektuálneho kapitálu, čo bolo umožnené  vďaka prepojeniu a taktiež politickým, hospodárskym i kultúrnym záujmom.. Spoločné kultúrne a historické miesta, ktoré boli v druhej polovici 19. storočia súčasťou Rakúsko-uhorskej ríše,  sa vďaka vplyvu osvietenstva, renesancie a Francúzskej revolúcie začali rozpadať s rastom odlišného národného vedomia. Po prvej svetovej vojne zemepisné  a kultúrnej oblasti boli rozdelené na niekoľko vnútroštátnych subjektov (Kráľovstvo SHS, Rakúsko, Poľsko, Československo, Maďarsko), ale stále dochádzalo k čulému kultúrnemu a intelektuálnímu vývinu, čo sa prejavilo v rozsiahlom dedičstve vytvorenom filozofmi, umelcami, spisovateľmi,vedcami a vynálezcami tej doby.

Vedci a vynálezcovia, a to nielen v centrálnej časti, ale celej európskej oblasti boli poznačení kozmopolitným charakterom a otvorenosťou voči novým poznatkom. Ich dedičstvo hovorí nielen o ich prácach a vynálezoch, ktoré sú dnes platformou pre základné ľudské princípy a technológie, ale tiež hovorí o hodnotách  integrácie a synergie.

S pádom Železnej opony na konci 80tych rokov a s novou vlnou nezávislosti v bývalej Juhoslávii, začala jedna z najvýznamnejších udalostí moderných európskych dejín - integračný proces, ktorý zahŕňa stále väčší počet európskych krajín. To sa muselo nutne odraziť v spoločnom dedičstve a prezentácii..

Čo je CESA - Central European Science Adventure?

Šesť technických múzeí (Slovinsko, Rakúsko, Maďarsko, Česká republika, Poľsko a Slovensko) sa zapojilo do siete za účelom prehodnocovať a prezentovať nielen vynálezy a objavy, ale aj vedcov, ktorí neboli tak dobre známi, ale výrazne ovplyvnili dnesný rozvoj vedy v oblasti fyziky, chémie, biológie, matematiky, geológie, stavebníctva, motorizmu…Našim cieľom je prezentovať vedu a vynaliezavosť v jednoduchom ale profesionálnom, transparentnom,vzdelávacom, a zábavnom spôsobe pre deti.

Hlavné aktivity projektu budú:


a) vedecké dobrodružstvo (CESA)
Je interaktívna hra pre deti vo veku 10-14 rokov, umožňujúca im zaújimavé , neobvyklé a zábavné skúsenosti v poznávaní dedičstva vedcov a vynálezcov zo strednej Európy. Hra bude cestovať do šiestich európskych miest. Začne v Technickom múzeu Slovinska v meste Bistra a bude pokračovať do Viedne, Brna, Krakova, Budapešti a Košíc. Deti zo všetkých týchto zemí budú súťažiť, skúmať ,a študovať spoločne. Hra je určená ako doplnková činnost školy pre 20 -30 študentov,  jednu triedu alebo ako hra pre voľný čas, ktorej sa tak isto môžu zúčastniť rodičia. K získaniu viac informácií o hre.

b) On-line slovník vedcov a vynálezcov zo strednej Európy
Je virtuálne transparentná populárno-vedecká publikácia, ktorá bude obsahovať viac ako 300 vedcov z oblasti prírodných vied, vynálezov a stavebnej činnosti. V ňom môžete nájsť fakty o stavebných prácach, vynálezoch a životopisoch vedcov a vynálezcov zo strednej Európy v minulých storočiach. Tento typ databázy je dôveryhodným zdrojom informácií a je primárne určený pre základné vedomosti o kultúrnom a technickom dedičstve inovátorov a vynálezcov v strednej Európe. LEXICON

d) Konferencie, semináre CESA
Okrem hry a publikácie budeme organizovať konferencie a rôzne semináre pre odborníkov a širokú verejnosť. Tie sú určené pre diskusie o význame vedeckého dedičstva v dnešnej Európe, efektívne a zaujímavé poznatky o prevodoch dedičstva, a v neposlednom rade o zachovaní inovačních a zodpovedných prístupov vedy v budúcnosti. Naši hostia budú profesionálni a vedúci pracovníci zo zúčastněných technických múzeí, vedci ,univerzitní profesori, pedagógovia, učitelia a ďalší.

Aké sú naše ciele?

  • Zavedenie spoločného technického dedičstva v strednej Európe cez inovatívny, kultúrne orientovaný a vzdelávací prístup, prostredíctvom odovzdávania vedomostí zaujímavým a zábavným spôsobom.
  • Umožnenie pochopenia kultúrnych a technických pamiatok v Strednej Európe a zlepšenie povedomia o prepojení hodnôt a histórie.
  • Zriadenie stálej komunikačnej siete medzi stredoeurópskymi technickými múzejnými inštitúciami a postupne rožširujúcim sa medzinárodným prostredím, čo umožní užšiu spoluprácu a zlepšenie prístupu k informáciám.
  • Zriadenie stálej komunikačnej siete medzi technickými múzeami a vzdelávacími inštitúciami, čo umožní lepší rozvoj vzdelávacích funkcíí muzeí.

13. 09. 2011 - V piatok 16. Septembra 2011

V piatok   16 . Septembra 2011 , bude Dobrodružstvo vedy otvorené v Slovenskom technickom múzeu,v Múzeu dopravy v Bratislave. ...

More >>

15. 11. 2009 - Publication of the online lexicon

At the end of November we will eagerly await the publication of the Online lexicon of scientists and inventors from Central Europe in the Slovenian language. This will be followed by English, ...

More >>Izdelava spletnih strani:  Positiva